درباره ما

دو ماهــنامه ی حمل و نقل و تجـارت دریا، ماهنامـه ای با رویکـردی علمی،خبـری، بازرگانی است که در حوزه ی دریایی، نفت، گاز،پتروشیمی وفراساحلی فعالیت دارد و در نظردارد از طریق تعامل و اطلاع رسانی با شرکت ها، ارگان ها و سازمان های دولتی، خصوصـی، در جهت ایجاد تحکیم روابط علمی، پژوهشی خبری و بازرگانی در سطح ملی و بین المللی در رفع نیازهای این صنایع با حضور فعال در گردهمایی‌ها، نمایشگاه ها، انجمن ها و غیره نقش سازنده ای داشته باشد تا بتواند در جهت رونق اقتصادی و خود کفایی، به آرمان های صنعتی ایران اسلامی مومن باشد.

شناسنامه دوماهنامه حمل و نقل و تجارت دریا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسعود ذهبیون
سردبیر: زهرا رحمان ستایش شیرازی
شورای سیاستگذاری: مهندس عبدالمجید رضوانی، مهندس سعید ذرهون، مهندس سعید پورمشکی، مهندس رضا سلطانعلی زاده، مهندس حسن نعمتی
دبیر تحریریه: ندا ستایش
تحریریه: منصوره خدادادی، اعظم گلبری، زهرا شیرازی، محبوبه خدادادی، مریم پور شعبان
مدیر هـنری و گرافیست: مرجان شـریعت‌زاده
امور رایانه: رضا اردانی
امور بخش بین الملل: منصوره خدادادی
توزیع: زهرا احمدی
ناظرچاپ: ابراهیم شجاع
چاپ و صحافی: چاپ باران شب